Iskolánk

 

"Kultúrát nem lehet örökölni, az elődök kultúrája egykettőre elpárolog, ha minden nemzedék újra meg újra meg nem szerzi magának."
/Kodály Zoltán/

 

Általános iskola

A Kodály Zoltán Általános Iskola és Gimnázium körzeti és városi beiskolázású ének-zene tagozatos általános iskola, valamint megyei és regionális hatósugarú zenei gimnázium. Az iskolaépület a vasútállomással szemben, autóbusszal jól megközelíthető helyen, a Béke téren található. 21 tanulócsoportban folyik az oktatás.

 Pedagógiai programunkban oktató-nevelő munkánk céljaként tűztük ki, hogy a diákjaink művelt emberré, szabad, gazdag személyiséggé, tisztességes, alkotásra és boldogságra képes emberré váljanak. Iskolánk fő működési elvének tartjuk, hogy  diákjaink biztos tudással, szilárd alapismeretekkel, jártasságokkal, készségekkel gazdagodjanak, de ehhez valami sajátos többletet adunk: a művészetek iránti fogékonyságot.

Iskolánk különleges értékének tartjuk, hogy az ének-zene órákkal, a hangszertanulással, a kórusénekléssel, a néptáncoktatással egy életre szóló, bensőséges kapcsolat alakul ki a zene világával, amely meghatározza a gyerekek személyiségének harmonikus fejlődését, megalapozza műveltségüket és kultúra iránti fogékonyságukat. Kodály szavaival élve: "Teljes lelki élet zene nélkül nincs. Vannak a léleknek régiói, melyekbe csak a zene világít be"

Az általános tagozatra járó diákjaink is gazdagodnak a zene léleképítő, lélekszépítő hatásával.

Első osztályainkban integrált magyar nyelvi és irodalmi program alapján hangoztató - elemző - összevető módszerrel juttatjuk el diákjainkat az írás-olvasás birodalmába. E módszer és a szótagolás nemcsak a jó olvasástechnikát biztosítja, hanem a helyesírási készséget is megalapozza. A gyerekek nyugodt tempóban, egyéni ütemben sajátíthatják el a tudnivalókat.

Idegen nyelvet (angol, német) 4. osztálytól heti 2 órában, 5. osztálytól emelt óraszámban tanulnak a gyerekek. Korszerű gépek segítségével már 3. osztálytól tanórákon ismerkedhetnek a számítástechnika alapjaival.

Az alsó tagozaton matematika, rajz, néptánc, német nyelvi szakkörök adnak lehetőséget a képességek kibontakoztatására.
A 8. osztályosoknak felvételi előkészítőt tartunk matematikából és magyar nyelvből. Az ének-zene iránt érdeklődő tanulóink felvételi vizsga nélkül folytathatják tanulmányaikat iskolánk gimnáziumában.

Fontos feladatunknak tartjuk a hátrányos helyzetű, lassabban haladó, tanulmányi nehézségekkel küzdő tanulók segítését, felzárkóztatását.

Gyermekeink a testnevelésórákon úszás- és korcsolyaoktatásban is részesülnek. Az iskolai sportkörökön az alábbi lehetőségek közül választhatnak: röplabda, kosárlabda,  játékos sportfoglalkozás. A gyógytestnevelést, gyógyúszást igénylő gyermekekkel saját, képzett pedagógusunk foglalkozik.

Pedagógusaink lelkiismeretes, igényes munkája és a sokoldalú képzés eredményeként tanulóink nemcsak a zene területén öregbítik iskolánk hírnevét. Kiemelkedő sikereket érnek el matematikai, történelmi, irodalmi, képzőművészeti, idegen nyelvi, természettudományos és sportversenyeken, vetélkedőkön.

Hagyományos rendezvényeink színesítik iskolánk életét. Így a Kodály Zoltán Napok,  a karácsonyi templomi hangverseny, a városi néptánc találkozó, a városi és megyei szépkiejtési és olvasóverseny, a megyei környezetvédelmi vetélkedő,  a szülők-nevelők bálja, a madarak és fák napja. Iskolánk a házigazdája és rendezője az Alba Regia Nemzetközi Gyermekkórus Fesztiválnak és a Fehérvári Ének Országos Ifjúsági Kórustalálkozónak. Kórusaink rendszeres közreműködői városunk és megyénk kulturális és társadalmi rendezvényeinek. Hazai és nemzetközi fesztiválok, hangversenyek szereplői.

 

 Gimnázium

A Kodály Zoltán Általános Iskola és Gimnázium a közép-dunántúli régió egyetlen ének-zenei tagozatos középiskolája. Tanulóink az ének-zenét heti 4 órában tanulják. A karének órarendi óra. A gimnázium énekkarai nagy hagyománnyal rendelkező koncertező együttesek. Nemzetközi kórusfesztiválok, versenyek, rádiófelvételek közreműködői.

A kötelező érettségi tantárgyak mellett ének-zenéből is lehet vizsgát tenni. Választható idegen nyelvek: angol, német, olasz. E nyelvek tanítása emelt óraszámban történik, mely lehetővé teszi a középfokú nyevvizsgára való felkészülést. A számítástechnikai ismeretek elsajátítását korszerű gépek segítik. A számítógépeket délutánonként ingyenesen használhatják tanulóink. A kiscsoportos oktatás keretében működő reál és humán fakultáció a közismereti tantárgyak anyagának elmélyítését és bővítését szolgálja. Végzett diákjaink jó eséllyel felvételiznek az ország bármely felsőoktatási intézményébe. A zenei tagozatos gimnazisták közül sokan hangszeren is tanulnak a városi zeneiskolában. Több év tapasztalata mutatja, hogy a nem zenei pályára készülő diákok a bölcsész, jogász, nyelvész, műszaki karokat célozzák meg. A zene iránt elkötelezettek többsége a tanárképző főiskolák ének-zene vagy szolfézs tanári, illetve karvezető szakára jelentkezik.

 

Jelentkezési feltételek:

- közös írásbeli felvételi vizsga (magyar nyelv és matematika)

- ének-zene szóbeli felvételi vizsga (lapról olvasás, dallamdiktálás, népdaléneklés)

Vidéki tanulóink számára a kollégiumi elhelyezés biztosított.

 

Iskolánk kórusai:

Iskolánk különleges értékének tartjuk, hogy a gyerekekben a kóruséneklés által egy életre szóló bensőséges kapcsolat alakul ki a  zenével. A különböző évfolyamok megismerhetik egymást, figyelhetnek egymásra, hiszen a kórus színvonala attól is függ, hogy milyen az összmunka.

Iskolánkban hét különböző kórus működik:

 

Legkisebbek kórusa (2-3. osztály)
Kórusvezető: Polgár Zoltánné

 

Kicsinyek kórusa (4-5. osztály)
Kórusvezető: Kapásné Lévai Edit

 

Bárdos Lajos gyermekkar (6-8. osztály)
Kórusvezető: Kneifel Imre 

 

Kodály Zoltán leánykar (9-12. osztály)
Kórusvezető: Feke Mariann

 

Kodály Zoltán vegyeskar (9-12. osztály)
Kórusvezető: Kneifel Imre

 

Pausa kamarakórus (9-12. osztály)
Kórusvezető: Borbás Károly

   

Fehérvári fiúkar
Kórusvezető: Kneifel Imre

 

.